In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Polska należy niemal w całości do zlewni Morza Bałtyckiego w dorzeczach dwóch dużych rzek – Wisły i Odry. Mimo tego korzystnego położenia, zasoby wodne kraju (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) są bardzo skromne i umiejscawiają Polskę w ostatniej dziesiątce krajów europejskich. Wynika z tego, że woda w naszym kraju powinna być utożsamiana z cennym surowcem, wymagającym właściwej kontroli i ochrony. Rzeczywistość jest jednak zgoła inna. Świadomość społeczna odnośnie stopnia zanieczyszczenia wód, jego przyczyn i skutków jest niewielka. Substancje zanieczyszczające wody powierzchniowe najczęściej powodują zmianę jej barwy i smaku oraz zmętnienie. Wpływa to ujemnie na jakość wody i przydatność do spożycia. Prawie wszystkie zanieczyszczenia wód wytworzone przez człowieka są toksyczne dla większości organizmów wodnych. W miarę wzrostu stężeń substancji zanieczyszczających wody, zmniejsza się ilość ryb w zbiornikach, a gatunki bardziej wymagające środowiskowo zanikają. Warto pamiętać, że czystą wodę w morzu możemy sobie zapewnić tylko wtedy, gdy doprowadzimy do odpowiedniego stanu wody śródlądowe.
Z zanieczyszczeniem wód powierzchniowych związane jest zjawisko eutrofizacji. Jest to proces wzbogacania wód w zbiornikach wodnych pierwiastkami biogennymi (głównie azot i fosfor),  najczęściej w wyniku odprowadzania do nich nie oczyszczonych ścieków. Skutkiem zwiększenia ilości składników pokarmowych w środowisku jest przyspieszone rozmnażanie mikroorganizmów (głównie glonów, sinic, bakterii). Widocznym efektem jest tzw. zakwit wody. Wzrost liczebności drobnoustrojów powoduje zwiększenie biologicznego zapotrzebowania na tlen. Rozpuszczony w wodzie tlen zużywany jest również do rozkładu martwych szczątków organizmów, w związku z czym powstają duże wahania jego stężenia i ostatecznie deficyty. Zaczynają powstawać obszary wody, w której zapasy tlenu zostały wyczerpane, określane  jako pustynie tlenowe. W efekcie tego zjawiska organizmy tlenowe wymierają, natomiast dominują mikroorganizmy beztlenowe. Wody zmieniają swoją barwę i zapach. Stają się bardziej mętne. Na dnie zbiornika zaczynają gromadzić się muły, co prowadzi do jego wypłycania. W konsekwencji jezioro ulega przekształceniu w bagno lub torfowisko.

Główne przyczyny eutrofizacji:

- ekspansywne rolnictwo – degradacja zasobów wodnych pod wpływem rolniczych zanieczyszczeń obszarowych jest problemem o światowym zasięgu. Rolnicze użytkowanie ziemi jest dla wód podstawowym źródłem azotu i fosforu,

- postępująca urbanizacja i uprzemysłowienie w obszarach zlewni, a także znaczny rozwój turystyki, przy niedostatku skutecznych metod ochrony jezior i rzek,

- niewłaściwa gospodarka wodno-ściekowa na obszarach wiejskich. Wraz z rozbudową wodociągów równocześnie muszą być przejmowane i oczyszczane ścieki. W przeciwnym  wypadku nastąpi nie tylko szybka degradacja jezior, lecz także pogorszenie jakości wód podziemnych.

Fundacja Aquarius aktywnie działa na rzecz korzystnych zmian w wyżej omawianych kwestiach.

Designed by GRYFKOMP